گروههای آموزشی

 

اتاق عمل هوشبری علوم آزمایشگاهی  
       
 
کارشناسی پیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی پیوسته  
 
فوریت های پزشکی فناوری های نوین پزشکی    
       
   

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد- زیست فناوری پزشکی

کارشناسی رشد - نانو فناوری پزشکی

   

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0