معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

ghanbari.jpg   bullet - copy 1.png نام و نام خانوادگی: دکتر رضا قنبری
bullet - copy 1.png سمت: معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی بهداشت محیط/استادیار
bullet - copy 1.png سوابق علمی و پژوهشی
bullet - copy 1.png لینک سامانه پژوهان
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png پست الکترونیک : r.ghanbari@qums.ac.ir
bullet - copy 1.png تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3900
bullet - copy 1.png آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
bullet - copy 1.png  فرم درخواست وقت ملاقات

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0