نام و نام خانوادگی: دکتر رضا قنبری
سمت: معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی بهداشت محیط/استادیار
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک : r.ghanbari@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3900
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
 فرم درخواست وقت ملاقات

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0