لیست تجهیزات واحد سمعی و بصری

1.jpg

 

bullet3.png ویدئو : 2 دستگاه
bullet3.png اورهد: 14 دستگاه
bullet3.png  تلویزیون: 2 دستگاه
bullet3.png کامپیوتر: 20 دستگاه
bullet3.png ضبط صوت: 2 دستگاه
bullet3.png دیتاپروژکتور : 15 دستگاه
bullet3.png دیتاپروژکتور : 15 دستگاه
bullet3.png دستگاه اسلاید:  4 دستگاه
bullet3.png دوربین هندی کم : 1 دستگاه
bullet3.png دوربین فیلمبرداری 3500  : 1دستگاه
bullet3.png دوربین نقشه برداری و متعلقات آن : 8  سری 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0