واحد رایانه دانشکده پیراپزشکی

  1.jpg

   

   

  واحد رایانه دانشکده شامل یک سایت آموزشی جهت برگزاری کلاس های آموزشی و یک سایت جهت استفاده عمومی دانشجویان می باشد که نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان روی تمامی سیستم های نصب و به روزرسانی می گردد.

  تعداد کامپیوتر ها: 30 رایانه

  نرم افزارهای موجود: 

  Win 7, Microsoft office, adobe reader, anti virus padvish, Spss, winrar, kmplayer, Inventor, Arc Gis, AutoCad

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0