معاون مالی و اداری دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

     نام و نام خانوادگی: محمدرضا امامقلی
سمت : معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی
 مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ،تمدن و ملل اسلامی
شرح وظایف
تلفن: 33336001               داخلی : 3705
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی
فرم درخواست وقت ملاقات

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0