معاون مالی و اداری دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

emamgholi.jpg   bullet - copy 1.png نام و نام خانوادگی: محمدرضا امامقلی
bullet - copy 1.png سمت : معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی
bullet - copy 1.png  مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ،تمدن و ملل اسلامی
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png تلفن: 33336001               داخلی : 3705
bullet - copy 1.png نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی
bullet - copy 1.png فرم درخواست وقت ملاقات

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0