واحد توسعه آموزش (EDO) دانشکده پیراپزشکی

  1.jpg

   

  تاریخچه EDO دانشکده

   بر اساس ابلاغ معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اواخر سال 1382 مبنی بر لزوم راه اندازی واحدهای EDO در کلیه دانشکده ها و تاکید بر آن از سوی معاونت آموزشی دانشگاه ، در خرداد ماه سال 1383 واحد EDO دانشکده تاسیس شد.

   

  اهداف کلی:

  • ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده
  • ارتقای توانمندی آموزشی اساتید
  • پژوهش در آموزش

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0