مسئول دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

     نام و نام خانوادگی: حسن بابایی راد
سمت: مسئول دفتر ریاست
مدرک تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3700       مستقیم: 33237269 -028
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0