مسئول دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 babaei.jpg   bullet - copy 1.png  نام و نام خانوادگی: حسن بابایی راد
bullet - copy 1.png سمت: مسئول دفتر ریاست
bullet - copy 1.png مدرک تحصیلی: دیپلم
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3700       مستقیم: 33237269 -028
bullet - copy 1.png آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0