مدیران و کارکنان دانشکده

عکس نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی توضیحات
دکتر رزاق محمودی رئیس دانشکده 3700   اطلاعات بیشتر          
دکتر رضا قنبری معاون پژوهشی 3900 اطلاعات بیشتر
دکتر حسین احمدپور یزدی معاون آموزشی 3901 اطلاعات بیشتر
محمدرضا امامقلی معاون اداری و مالی 3705 اطلاعات بیشتر
ناهید ساوه

کارشناس فرهنگی

رابط روابط عمومی

3725

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

     دکتر اعظم جنتی اصفهانی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 3905 اطلاعات بیشتر
زهرا ارجینی رابط امور بانوان 3934 اطلاعات بیشتر
هدایت اکبری کارپرداز 3509 اطلاعات بیشتر
حدیثه آریامنش مسئول رشته علوم آزمایشگاهی 3926 اطلاعات بیشتر
زهرا برخورداری کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی 3723 اطلاعات بیشتر
حسن بابایی راد مسئول دفتر ریاست 3700 اطلاعات بیشتر
افسر پهلوانی کارمند کتابخانه 3961 اطلاعات بیشتر
زهره ترابی عروس محله مسئول رشته فوریت های پزشکی 3929 اطلاعات بیشتر
علی تقی زاده مسئول امور عمومی 3708 اطلاعات بیشتر
  مهدی تقی زاده مسئول خدمات  3938 اطلاعات بیشتر
ریحانه جباری کارشناس امور هیات علمی 3936 اطلاعات بیشتر

 

hediyeh1 (1).jpg

هدیه غلامپور کارشناس واحد EDO 3711 اطلاعات بیشتر
منیر درگاهی مسئول دبیرخانه 3709 اطلاعات بیشتر
محمدابراهیم رسول زاده متصدی واحد سمعی و بصری 3727 اطلاعات بیشتر
عصمت زارعی مسئول رشته هوشبری 3930 اطلاعات بیشتر
مریم زینانلو مسئول اداره آموزش
 
3927 اطلاعات بیشتر
محدثه سجادفر مسئول رشته اتاق عمل/مسئول رشته بیوتکنولوژی 3925 اطلاعات بیشتر

 

 

فائزه معروفی      کارشناس آزمایشگاه 3942 اطلاعات بیشتر
مهین شفیع خانی مربی آموزشی 3933 اطلاعات بیشتر
مهدی صفدری مسئول امور هیات علمی 3733 اطلاعات بیشتر
معصومه ضیائیها         مسئول واحد EDO 3933 اطلاعات بیشتر
محمد فقیه لو حسابدار 3910 اطلاعات بیشتر
معصومه فرمانی مسئول کتابخانه 3960 اطلاعات بیشتر
جعفر قادر زاده مربی آموزشی 3947 اطلاعات بیشتر
راضیه قدیمی کارشناس امور اداری- رابط آموزش ضمن خدمت 3922 اطلاعات بیشتر

 

زینب کریمی دبیر نظام مشارکت 3730 اطلاعات بیشتر

 

ندا کرمی چرمهینی کارشناس آزمایشگاه تحقیقات و بیوتکنولوژی 3957 اطلاعات بیشتر

 

 

 

زهرا عابدینی مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر 3913 اطلاعات بیشتر
رقیه مومنی مسئول بایگانی 3713 اطلاعات بیشتر
حبیب اله مهدی پور مربی آموزشی 3946 اطلاعات بیشتر
محمدعلی مهدیخانی رئیس امور مالی و عامل مدیر مالی 3910 اطلاعات بیشتر
نازنین نجفی زادگان کارشناس پژوهش 3723 اطلاعات بیشتر
مریم یکتاطلب مسئول امور کلاس ها 3740 اطلاعات بیشتر

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0