کارکنان دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

عکس نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی توضیحات
saveh.jpg ناهید ساوه

کارشناس فرهنگی/ رابط روابط عمومی

3725

اطلاعات بیشتر

lotfi.jpg      دکتر حاجیه لطفی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 3934 اطلاعات بیشتر
arjini1.jpg زهرا ارجینی رابط امور بانوان 3934 اطلاعات بیشتر
akbari.png هدایت اکبری کارپرداز 3509 اطلاعات بیشتر
ariamanesh.jpg حدیثه آریامنش مسئول رشته علوم آزمایشگاهی 3926 اطلاعات بیشتر
barkhordarii.jpg زهرا برخورداری کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی 3723 اطلاعات بیشتر
babaei.jpg حسن بابایی راد مسئول دفتر ریاست 3700 اطلاعات بیشتر
bakhshi.jpg قاسمعلی بخشی  جمعدار اموال  3707  اطلاعات بیشتر
pahlevani.jpg افسر پهلوانی کارمند کتابخانه 3961 اطلاعات بیشتر
torabi.jpg زهره ترابی عروس محله مسئول رشته فوریت های پزشکی 3929 اطلاعات بیشتر
ali taghizadeh.jpg علی تقی زاده مسئول امور عمومی 3708 اطلاعات بیشتر
mehdi taghizadeh.png   مهدی تقی زاده مسئول خدمات  3938 اطلاعات بیشتر
image (4).jpg ریحانه جباری کارشناس امور هیات علمی 3936 اطلاعات بیشتر
dargahi.jpg منیر درگاهی مسئول دبیرخانه 3709 اطلاعات بیشتر
rasoolzadeh.jpg محمدابراهیم رسول زاده متصدی واحد سمعی و بصری 3727 اطلاعات بیشتر
image (4).jpg عصمت زارعی مسئول رشته هوشبری 3930 اطلاعات بیشتر
zinanlo.jpg مریم زینانلو مسئول اداره آموزش
 
3927 اطلاعات بیشتر
sajadfar.png محدثه سجادفر مسئول رشته اتاق عمل/مسئول رشته بیوتکنولوژی 3925 اطلاعات بیشتر

barzan.jpg

آذر برزن    کارشناس آزمایشگاه 3942 اطلاعات بیشتر
safdari.jpg مهدی صفدری مسئول امور هیات علمی 3733 اطلاعات بیشتر
ziaeeha.jpg معصومه ضیائیها         مسئول واحد EDO 3933 اطلاعات بیشتر
faghihloo.jpg محمد فقیه لو حسابدار 3910 اطلاعات بیشتر
farmani.png معصومه فرمانی مسئول کتابخانه 3960 اطلاعات بیشتر
ghadimi.jpg راضیه قدیمی کارشناس امور اداری- رابط آموزش ضمن خدمت 3922 اطلاعات بیشتر

karami.jpg

ندا کرمی چرمهینی کارشناس آزمایشگاه تحقیقات و بیوتکنولوژی 3957 اطلاعات بیشتر
zeynam karimi.jpg زینب کریمی دبیر نظام مشارکت 3730 اطلاعات بیشتر

abedini1.gif

زهرا عابدینی مسئول سایت و کارشناس کامپیوتر 3913 اطلاعات بیشتر

 

gholampoor.jpg

هدیه غلامپور کارشناس واحد EDO 3711 اطلاعات بیشتر
momeni.jpg رقیه مومنی مسئول بایگانی 3713 اطلاعات بیشتر
mehdikhani.png محمدعلی مهدیخانی رئیس امور مالی و عامل مدیر مالی 3910 اطلاعات بیشتر
najafizadegan.jpg نازنین نجفی زادگان کارشناس پژوهش 3723 اطلاعات بیشتر
yektatalab.jpg مریم یکتاطلب مسئول امور کلاس ها 3740 اطلاعات بیشتر

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0