امور هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی

  1.jpg

   

  واحد امور هیأت علمی دانشکده، امور مربوط به فعالیت های اعضای هیأت علمی شامل ارتقاء رتبه، ترفیع پایه، حق تمام وقتی و حق التدریسی را زیر نظر مسئول امور هیأت علمی، معاون آموزشی و ریاست دانشکده انجام می دهد.
   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0