اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

  نام و نام خانوادگی رشته و مدرک تحصیلی گروه آموزشی ورودی
         
bullet3.png آقای محمد بخارائی کارشناسی ارشد / پرستاری مراقبت های ویژه  گروه  اتاق عمل (1399،1400)
bullet3.png آقای علیرضا شفیعی  کارشناسی ارشد / پرستاری داخلی - جراحی گروه اتاق عمل (1397،1398)
bullet3.png آقای حبیب اله مهدی پور کارشناسی ارشد/ هوشبری گروه هوشبری (1397،1399)
bullet3.png آقای شهرام رستاک کارشناسی ارشد / هوشبری  گروه هوشبری (1398،1400)
bullet3.png آقای دکتر محمد حسین احمدی دکتری تخصصی / هماتولوژی  و بانک خون گروه علوم آزمایشگاهی (1399،1400)
bullet3.png آقای دکتر مهدی آزاد دکترای تخصصی / هماتولوژی و بانک خون گروه علوم آزمایشگاهی (1397،1398)
bullet3.png خانم راضیه علیپور کارشناسی ارشد / پرستاری کودکان گروه فوریت های پزشکی (کارشناسی ناپیوسته) (1399،1400)
bullet3.png آقای دکتر مهدی بیرامی جم دکتری تخصصی/ سلامت در بلایا و فوریت ها گروه فوریت های پزشکی (کارشناسی پیوسته) (1399،1400)
         

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0