نام و نام خانوادگی:هدایت اکبری
سمت:کارپرداز
مدرک و رشته تحصیلی:کارشناس جغرافیای اقتصادی
شرح وظایف
 تلفن تماس: 33336001-028              داخلی : 3943
 آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0