واحد پژوهش دانشکده پیراپزشکی

  1.jpg

   

   

  واحد پژوهش دانشکده پیراپزشکی زیرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد که در کنار برگزاری شوراها و جلسات پژوهشی، امور مربوط به فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی از جمله طرح های تحقیقاتی، مقالات، کتب و داوری ها و ... را زیر نظر معاون پژوهشی دانشکده بررسی و به معاونت پژوهشی دانشگاه و واحدهای مربوطه ارسال می نماید.
   

   

   

   

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0