نام و نام خانوادگی: زینب کریمی
سمت: دبیر نظام پیشنهادها
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد / مهندسی بهداشت محیط
 شرح وظایف
تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3730
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
سامانه نظام پیشنهادها

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0