دبیرنظام پیشنهادها

1.jpg

 

zeynam karimi.jpg   bullet - copy 1.png نام و نام خانوادگی: زینب کریمی
bullet - copy 1.png سمت: دبیر نظام پیشنهادها
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد / مهندسی بهداشت محیط
bullet - copy 1.png  شرح وظایف
bullet - copy 1.png تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3730
bullet - copy 1.png آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
bullet - copy 1.png سامانه نظام پیشنهادها

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0