نام و نام خانوادگی: راضیه قدیمی
سمت:  رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد / مدیریت آموزشی
 شرح وظایف
تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3922
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0