رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان
1.jpg

 

ghadimi.jpg   bullet - copy 1.png  نام و نام خانوادگی: راضیه قدیمی
bullet - copy 1.png سمت:  رابط آموزش ضمن خدمت کارکنان
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد / مدیریت آموزشی
bullet - copy 1.png  شرح وظایف
bullet - copy 1.png تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3922
bullet - copy 1.png آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0