نام و نام خانوادگی: دکتر رزاق محمودی      
سمت: رئیس دانشکده پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی  مرتبه علمی : استاد 
سوابق علمی و پژوهشی
 لینک سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک :  r.mahmodi@qums.ac.ir 
 تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3700
تلفن تماس مستقیم: 33344798-028  
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 
فرم درخواست وقت ملاقات

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0