رئیس دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

mahmoodi.jpg

 

  bullet - copy 1.png  نام و نام خانوادگی: دکتر رزاق محمودی      
bullet - copy 1.png سمت: رئیس دانشکده پیراپزشکی
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی : دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی  مرتبه علمی : استاد 
bullet - copy 1.png سوابق علمی و پژوهشی
bullet - copy 1.png  لینک سامانه پژوهان
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png پست الکترونیک :  r.mahmodi@qums.ac.ir 
bullet - copy 1.png  تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3700
bullet - copy 1.png تلفن تماس مستقیم: 33344798-028  
bullet - copy 1.png آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 
bullet - copy 1.png فرم درخواست وقت ملاقات

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0