کارشناس واحد سمعی و بصری

1.jpg

 

  نام و نام خانوادگی: محمدابراهیم رسول زاده
سمت:کارمند واحد سمعی و بصری
مدرک تحصیلی:دیپلم
شرح وظایف
تلفن : 33336001      داخلی :3727
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0