تاریخچه دانشکده پیراپزشکی

دانشکده پیراپزشکی ابتدا با عنوان آموزشکده فعالیت خود را به صورت غیررسمی در سال 1368 با پذیرش 30 دانشجو در مقطع کاردانی هوشبری و اتاق عمل و بعد از چندی کاردانی علوم آزمایشگاهی در دانشکده پرستاری آغاز نمود. در سال 1374 رشته های فوق از این دانشکده جدا و تحت عنوان آموزشکده پیراپزشکی فعالیت رسمی خود را آغاز و در سال 1387 از آموزشکده به دانشکده ارتقاء یافت.

مسئولین دانشکده

 

       
               

آقای دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده

 

آقای دکتر رضا قنبری

معاون پژوهشی دانشکده

 

آقای دکتر حسین احمدپور یزدی

معاون آموزشی دانشکده     

 

آقای محمدرضا امامقلی

معاون اداری و مالی دانشکده     

 

 

جدول پذیرش دانشجو از ابتدای تاسیس

ردیف رشته کاردانی روزانه کاردانی شبانه کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی ارشد
1 اتاق عمل 1368 1371 1387 1387 -
2 هوشبری 1368 1371 1387 1387 -
3 علوم آزمایشگاهی 1372 1372 1387 1387 -
4 فوریت های پزشکی 1385 - - 1395 -
5 زیست فناوری پزشکی - - - - 1389

 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0