تاریخچه دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

   دانشکده پیراپزشکی ابتدا با عنوان آموزشکده فعالیت خود را به صورت غیررسمی در سال 1368 با پذیرش 30 دانشجو در مقطع کاردانی هوشبری و اتاق عمل و بعد از چندی کاردانی علوم آزمایشگاهی در دانشکده پرستاری آغاز نمود. در سال 1374 رشته های فوق از این دانشکده جدا و تحت عنوان آموزشکده پیراپزشکی فعالیت رسمی خود را آغاز و در سال 1387 از آموزشکده به دانشکده ارتقاء یافت.

این دانشکده مجموعا دارای 5 گروه آموزشی به شرح ذیل می باشد:

  • اتاق عمل
  • هوشبری
  • علوم آزمایشگاهی
  • فوریت های پزشکی
  • زیست فناوری پزشکی

این دانشکده دارای یک مقطع کاردانی در رشته فوریت های پزشکی، سه مقطع کارشناسی پیوسته در سه رشته علوم آزمایشگاهی، هوشبری و اتاق عمل و فوریت های پزشکی و یک مقطع کارشناسی ناپیوسته در رشته فوریت های پزشکی و یک مقطع کارشناسی ارشد در رشته زیست فناوری پزشکی می باشد.

 

جدول پذیرش دانشجو از ابتدای تاسیس

ردیف رشته کاردانی روزانه کاردانی شبانه کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته  کارشناسی ارشد
1 اتاق عمل 1368 1371 1387 1387 -
2 هوشبری 1368 1371 1387 1387 -
3 علوم آزمایشگاهی 1372 1372 1387 1387 -
4 فوریت های پزشکی 1385 - - 1395 -
5 زیست فناوری پزشکی - - - - 1389

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0