جمعدار اموال

1.jpg

 

ali-bakhshi.jpg   نام و نام خانوادگی: قاسم علی بخشی
سمت: جمعدار اموال
مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم
شرح وظایف
 تلفن تماس: 33336001-028        داخلی : 3707
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0