نام و نام خانوادگی:علی تقی زاده
سمت:رئیس اداره امور عمومی
مدرک و رشته تحصیلی:کارشناسی / حسابداری
 شرح وظایف
تلفن تماس:33336001-028   داخلی : 3708       
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0