رییس اداره امور عمومی

1.jpg

 

ali taghizadeh.jpg   bullet - copy 1.png نام و نام خانوادگی:علی تقی زاده
bullet - copy 1.png سمت:رئیس اداره امور عمومی
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی:کارشناسی / حسابداری
bullet - copy 1.png  شرح وظایف
bullet - copy 1.png تلفن تماس:33336001-028   داخلی : 3708       
bullet - copy 1.png   آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0