واحد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

    1.jpg

     

    کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی زیرمجموعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه می باشد که در کنار برگزاری سمینارهای دانشجویی و کارگاه های پژوهشی، امور مربوط به فعالیت های پژوهشی دانشجویان از جمله طرح های تحقیقاتی، مقالات، کتب و ... را زیر نظر معاون پژوهشی و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بررسی و به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارسال می نماید.

    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0