واحد تحصیلات تکمیلی

  1.jpg

   


  تحصیلات تکمیلی دانشکده ازسال 1391 با تحویل رشته زیست فناوری پزشکی از دانشکده پزشکی وپذیرش دانشجو شروع بکار نموده است این رشته از سال 1389 در دانشکده پزشکی دانشجو پذیرفته است.
   
   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0