نام و نام خانوادگی: منیر درگاهی
سمت:مسئول دبیرخانه
مدرک و رشته تحصیلی:دیپلم
شرح وظایف
 تلفن تماس: 33336001-028                داخلی : 3709
آدرس:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0