نام و نام خانوادگی:  نازنین نجفی زادگان
سمت:  کارشناس پژوهش
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد/ علوم کامپیوتر
شرح وظایف
پست الکترونیک: paramedicalresearch@qums.ac.ir
  تلفن: 33336001         داخلی :  3723
نشانی : مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0