کمیته استعداد درخشان واحد EDO

1.jpg

 

مسئول کمیته: خانم معصومه ضیائیها

اعضاء : آقای دکتر یوسف اکبری شهرستانکی،خانم معصومه ضیائیها،آقای شهرام رستاک،خانم دکتر اعظم جنتی،آقای دکتر مهدی آزاد،خانم سکینه مقدم زآبادی

شرح وظایف

 • شناسایی دانشجویان مذکور و تشکیل پرونده برای آنها
 • برگزاری گردهمایی دانشجویان ممتاز دانشکده در سه نوبت با اهداف زیر می باشد:
 • آشنایی دانشجویان ممتاز با این دفتر
 • دریافت نظرات و دیدگاه های استعدادهای درخشان 
 • شناخت مشکلات آموزشی- پژوهشی دانشکده از دیدگاه استعدادهای درخشان        
 • نظرسنجی از دانشجویان ممتاز در مورد فعالیت های این کمیته   
 • برگزاری کارگاه جهت آشنایی دانشجویان با مقررات استعدادهای درخشان           
 • تهیه پمفلت از آخرین دستورالعمل استعدادهای درخشان جهت ارائه به اساتید راهنما         
 • ارائه مشاوره به دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی         
 • پیگیری پرونده آموزشی دانشجویان عضو دفتر برای نظارت بر نحوه آموزش آنان و تداوم عضویت آنان در دفتر
 •  آمادگی معرفی دانشجویان متقاضی برای شرکت در همایش ها و سمینارهای داخلی         
 • تهیه و تدوین فرآیند شرکت دانشجویان در طرح های تحقیقاتی         
 • تقدیر و تشکر از دانشجویان ممتاز دانشکده که اخیراً در مجامع دانشگاهی رتبه کسب کرده اند       
 • پیگیری به منظور برگزاری کارگاه های مورد نیاز دانشجویان (Word ، Power Point ، روش تحقیق )
 • پیگیری ارائه امکانات از طرف معاونت آموزشی جهت تشویق دانشجویان(برگزاری کلاس زبان، ارائه بن کتاب)

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0