کارشناس واحد امور هیأت علمی

1.jpg

 

  نام و نام خانوادگی:ریحانه جباری
سمت:کارشناس امور هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی:کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط
 شرح وظایف
  تلفن:33336001         داخلی :  3936
 نشانی :مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0