اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی

مریم زینانلو
مسئول اداره آموزش

 

     
زهره ترابی   عصمت زارعی   حدیثه آریامنش   محدثه سجادفر
مسئول رشته فوریت های پزشکی   مسئول رشته هوشبری   مسئول رشته علوم آزمایشگاهی  

مسئول رشته اتاق عمل

مسئول رشته بیوتکنولوژی

تلفن تماس مستقیم:33353006

ساعت کار:7:30 لغایت 16


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0