معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

ahmadpoor.jpg        bullet - copy 1.png نام و نام خانوادگی: دکتر حسین احمدپور یزدی
bullet - copy 1.png سمت: معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی
bullet - copy 1.png مرتبه علمی : دانشیار
bullet - copy 1.png سوابق علمی و پژوهشی
bullet - copy 1.png لینک سامانه پژوهان
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png پست الکترونیک :  hahmadpour@qums.ac.ir
bullet - copy 1.png تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3901
bullet - copy 1.png آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
    bullet - copy 1.png فرم درخواست وقت ملاقات

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0