نام و نام خانوادگی: دکتر حسین احمدپور یزدی
سمت: معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری تخصصی نانوتکنولوژی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک :  hahmadpour@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001       داخلی : 3901
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
    فرم درخواست وقت ملاقات

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0