نام و نام خانوادگی: زهرا ارجینی   
سمت: رابط امور بانوان
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد / پرستاری  
مرتبه علمی : مربی
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
چکیده مقالات
پست الکترونیک:  zarjini@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001-028   داخلی : 3934             
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0