فرم های الکترونیکی دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

  فرم های الکترونیکی تعاملی     فرم های الکترونیکی تراکنشی     فرم های الکترونیکی میز خدمت
 

 

   

 

   

 

bullet3.png فرم پرسش از کتابدار   bullet3.png فرم عضویت در کتابخانه   bullet3.png فرم نظرسنجی در خصوص خدمت
bullet3.png فرم نظرسنجی کتابخانه   bullet3.png فرم پیگیری عضویت در کتابخانه   bullet3.png فرم شکایت در خصوص خدمت
bullet3.png فرم نظرسنجی پرتال   bullet3.png فرم درخواست ملاقات با مدیر      
bullet3.png فرم نظرسنجی واحد آموزش   bullet3.png فرم پیگیری درخواست ملاقات با مدیر      
bullet3.png فرم نظرسنجی واحد پژوهش   bullet3.png فرم درخواست پست الکترونیک دانشجویان      
bullet3.png فرم نظرسنجی واحد فرهنگی   bullet3.png فرم پیگیری درخواست پست الکترونیک دانشجویان      
      bullet3.png فرم درخواست پست الکترونیک هیأت علمی      
      bullet3.png فرم پیگیری درخواست پست الکترونیک هیأت علمی           
               
               

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0