نام و نام خانوادگی: محمد فقیه لو
  سمت: حسابدار
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حقوق
 شرح وظایف
تلفن تماس: 33336001-028                  داخلی : 3910 
آدرس:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0