نام و نام خانوادگی:رقیه مومنی
سمت:مسئول بایگانی
مدرک و رشته تحصیلی:دیپلم
شرح وظایف
تلفن تماس:33336001-028           داخلی : 3713
 آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0