نام و نام خانوادگی:مهدی تقی زاده
سمت:مسئول خدمات
مدرک و رشته تحصیلی:دیپلم / کامپیوتر
شرح وظایف
تلفن تماس:33336001-028   داخلی : 3938 
آدرس:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0