مسئول خدمات

1.jpg

 

mehdi taghizadeh.png   bullet - copy 1.png نام و نام خانوادگی:مهدی تقی زاده
bullet - copy 1.png سمت:مسئول خدمات
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی:دیپلم / کامپیوتر
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png تلفن تماس:33336001-028   داخلی : 3938 
bullet - copy 1.png آدرس:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0