نام و نام خانوادگی: محمدعلی مهدیخانی
سمت: رئیس امور مالی و عامل مدیر مالی 
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حسابداری
شرح وظایف
تلفن تماس: 33336001-028  داخلی : 3910
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0