رییس امور مالی و عامل مدیر مالی

1.jpg

 

mehdikhani.png   bullet - copy 1.png  نام و نام خانوادگی: محمدعلی مهدیخانی
bullet - copy 1.png سمت: رئیس امور مالی و عامل مدیر مالی 
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حسابداری
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png تلفن تماس: 33336001-028  داخلی : 3910
bullet - copy 1.png آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0