نام و نام خانوادگی: ناهید ساوه
سمت: رابط روابط عمومی
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
شرح وظایف
تلفن تماس: 33336001-028        داخلی : 3725 
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0