رابط روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

 

 saveh.jpg      bullet - copy 1.png نام و نام خانوادگی: ناهید ساوه
bullet - copy 1.png سمت: رابط روابط عمومی
bullet - copy 1.png مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی
bullet - copy 1.png شرح وظایف
bullet - copy 1.png تلفن تماس: 33336001-028        داخلی : 3725 
bullet - copy 1.png آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0