هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

  1.jpg

   

   

  دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حال حاضر دارای 18 عضو هیات علمی و 2 عضو هیات آموزشی در رشته های فناوری های نوین پزشکی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، فوریت های پزشکی می باشد. تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی شامل 1 استاد، 2 دانشیار، 6 استادیار و 9 مربی است.
   
  asatid.jpg

   

   

   

   

   


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0