آدرس: قزوین، بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی
وب سایت: paramedicalsciences.qums.ac.ir

 

پست الکترونیک

                       

qmb@qums.ac.ir

qmb.qums@gmail.com

تلفن: 982833328213+
فکس: 982833328213+
     

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0