* بازدید از شرکت آریوژن (کرج )

گزارش بازدید
آلبوم تصاویر

 

 

 

* بازدید از شرکت سیناژن ( تهران )

گزارش بازدید
آلبوم تصاویر

 

 

 

*شرکت دردومین کنگره و نمایشگاه بین المللی محصولات بیوتکنولوژی پزشکی و صنایع وابسته (ایران بایو )

گزارش بازدید
آلبوم تصاویر

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0