اهداف و برنامه های پیش رو


  برگزاری همایش های مرتبط با نوآوری های مرتبط با رشته بیوتکنولوژی پزشکی
  تهیه و تولید فیلم های اموزشی
  برگزاری مدرسه تابستانه
  برگزاری کارگاه های آموزشی
  برگزاری دوره های اموزشی
  ترجمه کتاب
  بازدید
     

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0