نام و نام خانوادگی: تقی کریمی
سمت: امین اموال
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی / حقوق قضایی
شرح وظایف
 تلفن تماس: 33336001-028        داخلی : 3707
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0