آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation) کمیته تحقیقات دانشجویی


امروزه فرآیند های مختلف در سطح وزارت بهداشت و به خصوص معاونت تحقیقات و فناوری به سوی فرآیندهای خودکار و مبتنی بر اطلاعات حاصل از پایگاه های اطلاع رسانی نظیر ISI، Pubmed، Scopus پیش می رود. از این رو درج صحیح آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation) در مقالات منتج از فعالیت های علمی داتشگاه به خصوص در بخش تحقیقات دانشجویی نقش اساسی در کسب جایگاه واقعی در رتبه بندی های کشوری دارد.
با توجه با اینکه آدرس های مختلفی برای کمیته تحقیقات دانشجویی در پایگاه های اطلاع رسانی مطرح است، ازاین به بعد دانشجویان دفاتر تحقیقات دانشجویی می بایست صرفاً از آدرس Student Research Committee  استفاده نمایند و از ذکر سایر عناوین خودداری گردد.
 

آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation) کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی در مقالات لاتین:

Student Research Committee, School of Paramedical, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation) کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی در مقالات فارسی:

دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

آدرس وابستگی سازمانی (Affiliation) کمیته تحقیقات دانشگاه:

Student Research Committee, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0