نحوه صحیح Affiliation دانشگاه در مقالات فارسی و لاتین
                       
    آدرس دانشگاه در مقالات لاتین:
    Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
    
    آدرس دانشگاه در مقالات فارسی:
    دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران


 نحوه صحیح Affiliation دانشکده پیراپزشکی در مقالات فارسی و لاتین
 
    
    آدرس دانشکده پیراپزشکی در مقالات لاتین:     
    School of Paramedical, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran     
        
    آدرس دانشکده پیراپزشکی در مقالات فارسی:     
    دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران نحوه صحیح Affiliation کمیته تحقیقاتی دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در مقالات فارسی و لاتین
 
    
    آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در مقالات لاتین:     
    Student Research Committee, School of Paramedical, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran     
                    
    آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی در مقالات فارسی:     
    دانشجوی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0