آیین نامه های واحد توسعه آموزش

آیین نامه شرح وظایف EDO ، EDC
دستورالعمل استفاده از تسهیلات استعداد درخشان 1400
آیین نامه افزایش طول مدت تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در زمان کرونا
آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه
دستورالعمل جشنواره دانشجوی نمونه 1400
آیین نامه استاد مشاور
دستورالعمل آیین نامه تشویق و تقدیر از دانشجویان
شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

آیین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر

آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان مقطع دکتری

آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان 1400-1399
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان 1400-1399
اصلاحیه بند 8-2 ماده 2 آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان 
آیین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی 
مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مبنی بر الزام دو سال سابقه کار بالینی برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته ها
آیین نامه استعداد درخشان
بسته های  تحول و  نوآوری آموزش علوم پزشکی  
تغییر آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از دوره لیسانس
شیوه نامه روش های نوین ارزیابی درون بخشی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
شیوه های پشتیبانی ازفعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 99-98
شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد 1400-1399 
جدول رشته های همنام مجاز در انتخاب سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون 10%
سوالات رایج در المپیاد دانشجویی
آیین نامه جذب و بکارگیری دستیار پژوهش سرباز پژوهشگر
آیین نامه همتا یاران سلامت روان دانشجویان

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0