تاریخچه EDO دانشکده

 بر اساس ابلاغ معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اواخر سال 1382 مبنی بر لزوم راه اندازی واحدهای EDO در کلیه دانشکده ها و تاکید بر آن از سوی معاونت آموزشی دانشگاه ، در خرداد ماه سال 1383 واحد EDO دانشکده تاسیس شد.

اهداف تشکیل (EDO):

اهداف کلی:

 • ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده
 • ارتقای توانمندی آموزشی اساتید
 • پژوهش در آموزش

اهداف اختصاصی:

 • تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی در زمینه وظایف معلمی آنها      
 • بهینه سازی برنامه های آموزشی در سطوح مختلف
 • بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 • هدایت اعضای هیئت علمی به سوی انجام پژوهش در زمینه های آموزشی
 • جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری
 • توانمند سازی کادر آموزشی دانشکده در زمینه مباحث مختلف آموزش پزشکی
 • توانمند سازی کادر علمی دانشکده در زمینه مباحث تخصصی آنان
 • بهبود وضعیت برنامه ریزی آموزشی کادر آموزشی دانشکده
 • بهبود کیفیت تدریس دروس تئوری،عملی وکارآموزی کادر علمی دانشکده
 • بهبود کیفیت ارزشیابی آموزشی اساتید از دانشجویان دانشکده
 • ارتقاءکیفیت پروژه های تحقیقاتی اساتید و دانشجو یان دانشکده 
 • بستر سازی مناسب  برای دخالت دانشجویان در فعالیتهای آموزشی مرتبط با آنان
 • تدوین برنامه راهبردی دانشکده
 • ارتقاء علمی مدیران گروههای آموزشی دانشکده
 • ارتقاء علمی رشته های دانشکده
 • ایجاد رشته های جدید در دانشکده

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0