تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402 -1401 دانشکده پیراپزشکی

 

انتخاب واحد اینترنتی  1401/6/6 لغایت 1401/6/9

انتخاب واحد حضوری(دانشجویان ميهمان و انتقالي)

1401/6/12 لغایت 1401/6/14
شروع کلاسها 1401/6/19
حذف و اضافه 1401/7/2 لغایت 1401/7/6
 حذف اضطراری 1401/9/7 لغایت 1401/9/9
پایان کلاسها 1401/10/14
امتحانات دروس 8 هفته اول 1401/8/14 لغایت 1401/8/18
تاریخ برگزاری امتحانات 1401/10/17 لغایت 1401/11/1

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0