آشنایی با واحد فرهنگی

به منظور ایجاد فضای فرهنگی مناسب در دانشکده و نیز انجام مدیریت و برنامه ریزی ‌ برای‌ گسترش‌ و تعمیق‌ اندیشه‌ و فرهنگ‌ در میان‌ دانشجویان‌ با عنایت‌ به‌ ارزش‌ های اسلامی‌ و پشتوانه‌های‌ اصیل‌ فرهنگی، معاونت فرهنگی در دانشکده تشکیل گردیده است  که با مشارکت‌ واقعی‌ دانشجویان‌ ، برای به ثمر رسیدن برنامه های فرهنگی تلا‌ش می نماید. در این معاونت ، یک کارشناس مستقر می باشد که مسئولیت هماهنگی ، حمایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی را در بر عهده دارد . این کارشناس خواسته ها و نیاز های فرهنگی دانشجویان را به شورای فرهنگی دانشکده و همچنین اداره کل فرهنگی منتقل می نماید .

 

تبصره : ترکیب اعضاء شورای فرهنگی دانشکده به شرح زیر می باشد.

  • رئیس دانشکده به عنوان رئیس شورا
  •  سرپرست امور فرهنگی دانشکده به عنوان دبیر شورا
  • معاونین اداری مالی و آموزشی دانشکده
  • نماینده دفتر نهاد رهبری دانشگاه
  • مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه
  • روابط عمومی دانشکده
  • یک نفر دانشجو از دوره های تحصیلات تکمیلی به انتخاب رئیس دانشکده
  • یک نفر نماینده تشکلها یا کانون های فعال دانشکده به انتخاب معاون دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه
  • دبیر کمیته عفاف و حجاب ، ستاد اقامة نماز و شورای احیاء امر به معروف و نهی از منکر برحسب مورد تقاضا

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0