نام و نام خانوادگی: ناهید ساوه
سمت: کارشناس فرهنگی دانشکده پیراپزشکی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد / روانشناسی
شرح وظایف
پست الکترونیک:  culture_health@qums.ac.ir
تلفن تماس: 33336001                    داخلی : 3725
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0