مسئولین و معاونین دانشکده پیراپزشکی

1.jpg

 

       
               

آقای دکتر رزاق محمودی

رئیس دانشکده

 

آقای دکتر رضا قنبری

معاون پژوهشی دانشکده

 

آقای دکتر حسین احمدپور یزدی

معاون آموزشی دانشکده     

 

آقای محمدرضا امامقلی

معاون اداری و مالی دانشکده     

 

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0